De Loep ondersteunt bij;

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit dossierstudie, een gesprek met de werknemer en een gesprek met de werkgever. De werkplek wordt beoordeeld en een functieanalyse van de eigen werkzaamheden wordt gemaakt. Andere functies bij de eigen werkgever worden onderzocht en indien nodig is er overleg met de bedrijfsarts en met andere deskundigen. 

De functionele mogelijkheden zoals die zijn opgesteld door de bedrijfsarts, zijn de basis voor het onderzoek.

Conclusies kunnen zijn:

  • De werknemer kan naar zijn eigen werk terugkeren en/of het werk moet aangepast worden.
  • De werknemer kan niet naar zijn eigen werk terug, maar wel ander werk verrichten bij zijn eigen werkgever, eventueel met aanpassingen (1e spoor).
  • De werknemer kan niet meer terugkeren naar zijn eigen werk of naar ander werk bij de eigen werkgever. Er moet worden gezocht naar ander werk bij een andere werkgever. In het rapport wordt een richtinggevend re-integratieadvies opgenomen (2e spoor).

Het kan zijn dat na het arbeidsdeskundig onderzoek of bij gewijzigde omstandigheden, het niet duidelijk is of een re-integratietraject gericht op ander werk bij een andere werkgever (spoor 2) haalbaar is.
In het kader daarvan geeft een haalbaarheidsonderzoek het antwoord op deze vraagstelling.

Als in het 1e spoor blijkt dat de medewerker niet meer kan terugkeren bij de eigen werkgever, dan dient per direct (dat kan dus ook al in het 1e ziektejaar zijn) een 2e spoortraject opgestart te worden.

In het 2e spoortraject gaat de werknemer en de werkgever (de re-integratieconsulent) op zoek naar passend werk bij een andere werkgever. Voor de werknemer is dit belangrijk om zo min mogelijk loon te verliezen. Voor de werkgever is het belangrijk om forse loonsancties en premieverhogingen van het UWV of de verzekeraar te voorkomen.

1. Traject werkfit

Als de afstand naar de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking wat groter is kan er bij het UWV een traject “Werkfit maken” aangevraagd worden. Doelstelling van dit traject is het aanleren van werknemersvaardigheden, het opstellen van zoekprofielen, het opdoen van arbeidsritme en belemmeringen wegnemen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Dit traject is bestemd voor mensen met een WAJONG / WIA / WAO / WW-indicatie. De trajecten zijn altijd maatwerk omdat geen enkele persoon hetzelfde is.

2. Traject naar werk

Als de afstand naar de arbeidsmarkt wat korter is dan kan een traject “Naar werk” worden aangevraagd. Doelstelling van dit traject is dat er binnen korte termijn een passende functie wordt gevonden. Gericht zoeken, jobhunten en het gebruik van het eigen netwerk zijn de middelen die worden ingezet. Dit traject is bestemd voor mensen met een WAJONG / WIA / WAO / WW-indicatie.

3. Jobcoaching

Heb je werk gevonden, maar vindt je het prettig om ondersteuning te krijgen bij bv het maken van afspraken met je werkgever of om je werk wat beter ingedeeld te krijgen, dan is het mogelijk om jobcoaching aan te vragen. Dit traject is bestemd voor mensen met een WAJONG / WIA / WAO / WW-indicatie.

Bij loonwaarde vaststelling wordt de functie geanalyseerd in taken en uren. Per taak wordt de productiviteit vastgesteld op basis van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Ook additionele kosten, zoals bijvoorbeeld extra begeleiding, die de werkgever maakt worden in kaart gebracht.

Het vaststellen van loonwaarde is onder andere van belang bij de Wet Verbetering Poortwachter wanneer de werknemer aangepast werkt en niet volledig de eigen werkzaamheden uitvoert. Ook bij de participatiewet als de werknemer een verminderd tempo en/of kwaliteitsniveau haalt is de loonwaarde van belang. Mogelijk kan vanuit de uitkering dan een compensatie worden gegeven zodat de werknemer toch kan (blijven) werken.

Ik maak gebruik van een door Blik op Werk gevalideerd meetinstrument dat bovendien in de Loonwaardegids is opgenomen.

U bent ondernemer en u heeft een arbeidsongeschikte medewerker die niet binnen enkele weken herstelt.  U krijgt te maken met wettelijke verplichtingen, u wilt zo min mogelijk risico lopen maar u wilt vooral ondernemen. Ik begeleid u, wijs u op de risico’s en welke acties moeten plaatsvinden of neem de situatie van u over. Indien u niet de juiste dingen doet gedurende de Wet Verbetering Poortwachter (1e 104 weken ziek) dan kunt u later een boete (loondoorbetalingsverplichting) opgelegd krijgen van het UWV.  

U bent van mening dat u een hoog verzuim heeft. Ik kan dit voor u onderzoeken en verbetervoorstellen doen waardoor u minder verzuim heeft, minder kosten en daardoor minder werkdruk. 

Een hoog frequent kort verzuim zegt over het algemeen iets over de verzuimcultuur/verzuimdrempel.

Een hoog langdurig verzuim zegt over het algemeen iets over de arbeidsomstandigheden.

Indien nodig wordt coaching en advies gegeven over alle onderdelen die met arbeid en arbeidsongeschiktheid te maken hebben voor zowel  werkgever als werknemer. De coaching is altijd gericht op een oplossing voor beide partijen. Als voorbeeld kunt u denken aan begeleiding in de loopbaan bij het zetten van een volgende stap, het adviseren bij arbeidsconflicten of het weer in beweging brengen van een vastzittende casus.