Transitievergoeding bij ontslag maximale ziekteduur.

Per 1 januari 2018 is het voor werkgevers mogelijk om een compensatie te krijgen voor de transitievergoeding die zij betalen aan werknemers die al meer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Deze compensatie is om werkgevers tegemoet te komen nadat zij al twee jaar lang kosten maken voor re-integratie. Het UWV zal de compensatieregeling gaan uitvoeren. Dit betekent dat wanneer u een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer, u het bedrag terug kunt vragen. De regeling wordt namelijk ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit is de datum van invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ). Om de kosten te dekken, zal wel de premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) worden verhoogd.

Transitievergoeding bij ontslag
De WWZ is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 77.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 77.000. Voor 50-plussers geldt (tot 2020) een hogere transitievergoeding. De transitievergoeding is wettelijk verplicht.
*Let op: de transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Echter, ontslag hoeft niet via UWV of kantonrechter te lopen.

Ontslag in onderling overleg
Ontslag kan ook onderling geregeld worden. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen het ontslag onderling overeen onder bepaalde afspraken. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een van de afspraken KAN zijn een ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is veel hoger dan de transitievergoeding, namelijk 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Ook bij collectief ontslag wordt de kantonrechtersformule nog gebruikt. Bij collectief ontslag worden de afspraken over het ontslag vastgelegd in een sociaal plan.

 

Bron: Transitievergoeding.nl